GDPR

Adatvédelmi tájékoztató

Az Algyő Park Kft (6750 Algyő, Jura Ipari Park 22A) (továbbiakban: Adatkezelő) bérleti jogviszonnyal kapcsolatban kezeli a vele bérleti szerződésben állók személyes adatait, kizárólag a bérleti szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége teljesítése érdekében.
Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak az általa kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 6750 Algyő, Jura Ipari Park 22A
Az adatkezelő elérhetősége: info@algyopark.hu +36 62 268 804

Az adatkezelés jogalapja: Általános Adatvédelmi Szabályzat (2016/679 / EU)és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: az Algyő Park Kft.-vel bérleti szerződésben álló magánszemélyek köre

A kezelt adatok köre: a bérlő által a regisztráció során megadott a bérleti jogviszonyhoz szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), születési hely és idő, anyja neve, bankszámla szám, lakcím.

Az adatgyűjtés célja: a bérleti szerződés előírásainak teljesítése és az ezzel kapcsolatos számlázás ill. kapcsolattartás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

  • Az Algyő Park Kft. adatkezeléssel megbízott munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a bérleti jogviszony megszűnését a mindenkori számviteli törvény előírásai alapján kerül megőrzésre, az esetleges ellenőrzése miatt.

A bérlő írásban kérelmezheti az adatkezelőnél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.
  • tiltakozáshoz való jog

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a bérlő erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a bérlő kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a bérlő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról
A Jura Ipari Park területén elektronikus, kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer működik. A megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel. Az Ipari Parkba belépő vagy gépjárművel behajtó belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása, járművének forgalmi rendszáma és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai képezik az adatkezelés tárgyát.
A megfigyelés célja, hogy az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon, jelentős értékű pénz védelme, a munkahelyen tárolt jelentős értéket képviselő eszközök és tárgyak védelme céljából megelőzze a jogsértéseket, elősegítse az elkövető tettenérését, illetve a jogsértések bizonyítását. Az adatkezelés jogalapja munkavállalók tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §, az Ipari Park területére behajtó/belépő ügyfelek esetében az érintett hozzájárulása a területre történő belépéssel történik. A kamerarendszer működéséről a bejárati kapun elhelyezett fénysor tájékoztatja a belépőket.
A kamerák felvételének megtekintésére a biztonsági szolgálat munkatársainak és a cégvezetőnek van jogosultsága. Az Algyő Park Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Az Algyő Park Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.
A felvételek a rendelkezésre álló tárterületen folyamatosan kerülnek rögzítésre, ha a tárterület megtelik a legrégebbi felvétel automatikusan törlődik. A felvételek így megközelítőleg 14 napig kerülnek megőrzésre. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.
Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve/forgalmi rendszáma.
Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Algyő Park Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az Algyő Park Kft-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.